Camilla är civilingenjör på området maskin- och materialteknik och jobbar på Exova Materials Technology som erbjuder materialteknisk provning, utredningar och utbildningar till industri och myndigheter. Nu jobbar hon som utredningsingenjör och teknisk konsult på avdelningen för metalliska material där hennes huvuduppgifter består av skadeundersökningar, materialanalyser och projektledning av kundrelaterade reparationsprojekt.

Hur kom du i kontakt med Örebro Universitet och KompetensUppdrag?

-  Diskussionerna initierades då jag träffade Camilla Nicander på ett frukostmöte med företagsklustret TTC i Karlskoga. Dessa frukostmöten behandlar främst utvecklingen inom additiv tillverkning (AM) i regionen och vi började i samband med detta en diskussion angående stöttning i samband med Exovas satsning på området AM.

Vilka delar i er bransch kände du kunde utvecklas genom ett samarbete med Örebro universitet?

-  Som ovan nämnt så var det främst inom AM som vi såg(och fortfarande ser)stora möjligheter till en snabbare teknisk utveckling genom nära samarbeten med akademin och i det här fallet Örebro universitet.

Hur ser samarbetet ut i praktiken?

- Samarbetet bestod i ett första skede av en gemensam workshop och kring AM, Exovas roll på marknaden och marknadens behov i form av provning och konsultation.

Vad har varit det mest positiva och utvecklande för dig och Exova?

- Den absolut största fördelen för vår del var möjligheten att få en ytterligare synvinkel in i vårt interna arbete kring AM, baserat på såväl akademiska kunskaper som erfarenheter från tidigare genomförda projekt tillsammans med industrin.

Finns det någonting som du tycker kan bli bättre och utvecklas utifrån det samarbete som redan finns?

- I just det här fallet gav workshopen en hel del värdefulla insikter, en av dom var dock att just Örebro universitet har ett väldigt designinriktat perspektiv i AM-frågan och att det därmed för Exovas räkning kan vara mer värdefullt att föra fortsatta och mer djupgående diskussioner med andra lärosäten.

Är KompetensUppdrag någonting som du känner att du kan rekommendera till andra? Motivera gärna.

- KompetensUppdrag har gett möjlighet till en enklare kontakt med akademin och en möjlighet till fortsatta diskussioner med lärosäten som har gemensamma intressen, i det här fallet främst kopplat till additiv tillverkning. Baserat på våra erfarenheter hittills kan jag absolut rekommendera upplägget.

Kommer ni på Exova fortsätta samarbetet i framtiden och varför eller varför inte?

- Örebro universitet har som sagt ett annat perspektiv i AM-frågan och det bedöms därför mer värdefullt att föra fortsatta diskussioner med andra lärosäten som är involverade.