Stiftelsen Friends är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar mot mobbning och diskriminering bland barn och unga. Friends arbetar med kunskapsutveckling, utbildning, rådgivning och opinionsbildning. Jacob är Forskning- och utvecklingschef på Friends och ansvarar för deras utvecklingsarbete, innehållet i det dom gör samt över kvalitets- och effektfrågor.

Hur kom du i kontakt med Örebro Universitet och ForskarUppdrag?

-  Genom den forskning som bedrivs om mobbning på JPS. (Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete)

Vad var dina tankar kring det inledningsvis?

-  Jag ser ForskarUppdrag som ett utmärkt, och nödvändigt, tillvägagångssätt för att underlätta för olika samhällsaktörer att samverka med universiteten och tillsammans arbeta för uppgiften att sprida och tillämpa den forskning som bedrivs. Vi ser att det fortfarande finns stora brister i samverkan mellan den forskning som bedrivs om mobbning och diskriminering bland barn och unga och de som har möjlighet att använda sig av forskningen för att faktiskt kunna göra skillnad. Till exempel inom skolan. Det bedrivs oerhört mycket viktig och relevant forskning men som i för liten utsträckning når dem som behöver kunskapen i sin vardag.

Där känner du att samarbetet med ForskarUppdrag kan bidra med någonting viktigt?

- Genom Örebro universitets ForskarUppdrag underlättas möjligheten för oss som arbetar samhällsförändrande att använda oss av och bidra till utvecklingen av ny forskning och vi kan lättare arbeta tillsammans för att nå universitetets uppdrag att samverka med det omgivande samhället samt verka för att forskningsresultaten kommer till nytta. Ska vi lyckas med att på allvar minska mobbningen i samhället behöver vi alla, universiteten, huvudmän, myndigheter, näringslivet och den ideella sektorn hjälpas åt och stärka varandra. I det arbetet underlättar ForskarUppdrag mycket.

Hur ser samarbetet ut?

- Ja, det har varit enkelt att samarbeta med såväl ForskarUppdrag som institutionen.

Vad har varit det mest positiva och utvecklande för dig och Friends?

- För Friends del är samarbetet oerhört värdefullt då det ger oss fördjupade kunskaper inom såväl mobbning och diskriminering som inom utvärderingsmetodik och utveckling av metoder och insatser i vårt arbete. Det har bidragit till att bättre förstå vårt eget arbete och hur det kan utvecklas och förbättras för att vi ska lyckas skapa ett samhälle där barn kan växa upp utan att bli utsatta för olika kränkningar. Samarbetet har på så vis på flera plan utvecklat Friends arbete och möjligheten till att ge forskningsbaserat och kvalitetssäkrat stöd till skolor.

 Finns det någonting som du tycker kan bli bättre?

- Inte som jag ser i dagsläget.

Är ForskarUppdrag någonting som du känner att du kan rekommendera till andra?

- Absolut! Det är bara att se på de svar jag gett. Samarbetet är värdefullt.

Finns det någonting som kan bli bättre?

- Här behöver jag fler samarbeten för att kunna se eventuella brister.

Är de här uppdragen någonting ni forskare pratar med varandra om?

- Både ja och nej. Man pratar i alla fall med kollegor som har liknande erfarenheter eller som man tror kan bidra på liknande sätt.

Skulle du rekommendera en kollega att deltaga i ForskarUppdrag?

- Ja det skulle jag gärna göra.

Kommer du fortsätta att vara ansluten till ForskarUppdrag?

- Det kommer jag fortsätta att vara.